HERALD HYDROBIOLOGY

Ученые труды А.И.Набережного

ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH

ODZYWIANIE SIE NARYBKU SANDACZA W ROZNYCH WARUNKACH
Badania prowadzono w różnego typu stawach i zbiornikach zaporowych eraz w akwariach.
W warunkach eksperymentalnych /akwaria/ stwierdzono, że narybek о długości 2,2-2,4 cm odżywiał się fito- i zooplanktonem. Po osiagnięciu tych rozmiarów młode sandacze zaczynały się odżywiać rybami. W stawach odrostowych, w monokul turach, sandacze nie przekraczające 2,2 cm długosci odżywialy się wyłącznie zooplanktonem. Powyżej tych rozmiarów w pokarmie ich dominowały Chironomidae. Kanibalizm zaznaczał się po osiągnięciu przez narybek 3,6-7,2 cm długosci. W warunkach hodowli wielogatunkowej przejście na drapieżnictwo obserwowano, gdy narybek sandacza оsiągał 2,6-2,8 cm.
Wczesne przechodzenie młodych sandaczy na odzywianie się rybami zaobserwowano takze w stawach hodowlanych i małych zbiornikach zaporowych. Uwarunkowane to było w jednych przypadkach obfitością piskorzy, aw drugich — drobnego karasia i narybku sandacza z póżniejszego tarla. Dоbre warunki pokarmowe sprzyjaly szybkiemu wzrostowi młodych sandaczy, кtóre w ciagu 5 miesięcy osiagnęły srednio 23,5-27,0 cm długości i 210-303 g vagi.
W zbiornikach, w których brak było ryb dostępnych pod względem rozmiarow, narybek sandacza przez cały okres rozwoju odżywial się Copepoda, Cladoceга, Сhironоmidae i Oligochaeta, a nawet glonami.
Dieta tego typu wpływała wyrażnie na obniżenie tempa wzrostu sandaczy. Analogicżny charakter mialo odżywianie się, narybku sandacza w Dubossarskim Zbiorniku Zaporowym, gdzie przechodzenie na drapieznictwo stwierdzono dopiero u ryb długosci 11-12 cm. Do tego czasu sandacze odżywiały się zooplanktonem, a w szczegolnosci Leptodога, Mуsidаcea craz Chironomidae.
Przedstawione dane nie potwierdzają sugerowanej często wąskiej specjalizacji pokarmowej narybku sandacza, a nawet wprost przeciwnie – swiadczą о jego dużej plastyczności pokarmowej.

A. I. NABEREZNYJ, V. I. KARLOV, 0. I. VALKOVSKAJA
Instytut Zoologii Akademii Nauk Moldawii, Kisin’ov

VII Zjazd hydrobiologow polskich
Warszawa, 1967

© 1967. Авторские права на статью принадлежат А. И. Набережному, В.И.Карлову, О. И. Вальковской (Ин-т зоологии АН МССР)
Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

Реклама

Ноябрь 13, 2009 Posted by | fish | , , , , , , , , | Оставьте комментарий

HYDROCHEMICZNE I HYDHOBIOLOGICZNE P0DSTAWI UZYZNIANIA STAWOW RYBNYСH

HYDROCHEMICZNE I HYDHOBIOLOGICZNE P0DSTAWI UZYZNIANIA STAWOW RYBNYСH
Materiały do niniejszego opracowania zbierano w latach 1961 i 1964-1965 w stawach jednego z gospodarstw rybackich w Mołdawii.
Uzyskane dane pozwoliły:
1/ określić optymalne dawki nawozów mineralnych i organicznych, zapewniające intensywny rozwój fitoplanktonu;
2/ wyjaśnić wplyw navozenia na gazowy i biogenny reżim stawów.
Część badanych stawow nawozono mieszaniną saletry amonowej z superfosfatem, w ilosciach pozwalających uzyskać ok. 1,5 mg azotu i 0,2 mg fosforu w 1 1 wody. Normy te, przy których liczebność fitoplanktonu wahała się od 12,4 do 78,1 mln коmóгек w 1 1 wody, a biomasa od 7 do 17,4 g/m³ moga być stosowane w innych strefach geograficznych. Wprowadzanie do zbiornika większych ilości nawozów mineralnych odbijało się niekorzystnie na jego gospodarce
gazowej.
Rezultaty przeprowadzonych doswiadczen wykazały, że okresowe organiczno-mineralne nawożenie zbiornika, pozwalajace na utrzymanie w wodzie wyżej wymienionych koncentracji azotu i fosforu, uzupelniani wprowadzaniem roslinnej masy tzw. koguciego prosa/w liczbie 400-500 kg/ha v ciągu sezonu wegetacyjnego/ pozwala na intensyfikację rozwoju fitoplanktonu do pożadanego poziomu i nie narusza stosunków hydrochemicznych w zbiorniku. Zbiorniki tego typu należy nawozić od czerwca do siexpnia co 15 dni i łączyć nawożenie mineralne z roślinnym.

G.G.Gorbatenkij, М.F.Jarośenko, A.I.Nabereźnyj, V.M.Salar
Instytut Zoologii Akademii Nauk Mołdawii, KISIN’OV
VII Zjazd hydrobiologow polskich
Warszawa, 1967

© 1967. Авторские права на статью принадлежат Г.Г. Горбатенькому, М.Ф. Ярошенко, А.И. Набережному, В.М.Шаларю (Ин-т зоологии АН МССР)
Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

Ноябрь 12, 2009 Posted by | Ponds Moldova | , , , | Оставьте комментарий

Коловратки. Род Platyias.

Род Platyias Harring, 1913
Нarring, 1913:81.
Внешнее строение представителей рода имеет общие черты с р.Brachionus, но они хорошо отличимы от последних по наличию членистой ноги. Этот вопрос, однако, остается дискуссионным. В результате проведенной ревизии К. Wulfert (1965) подразделил род Platyias на два самостоятельных рода. В род Вгасhionus он перевел пять видов (patulus, militaris, felicitas, polyacanthus и polycanthoides), нога которых имеет общие черты cтроения с видами p. Brachionus. Род Platyias объединил два вида (quadricornis и leloupi) и пять подвидов с явными признаками, присущими этому роду.
Для рода характерно наличие на переднем спинном крае двух-шести шипов, из них срединные всегда развиты и длиннее остальных. Передний брюшной край вогнутый, прямой, иногда с шипиками. Задний край панциря с развитыми шипами.
Живут среди водной растительности и в придонных слоях, широко распространены, но массового развития не достигают. В Молдавии встречаются два вида.

Piatyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)
Еhrenberg, 1832:143 (Noteus); Ярошенко, 1957:150; Набережный, 1959:55 (Noteus), Набережный, Ротарь, 1966:46; Набережный, Кривцова, Ротарь, 1966:39; Кутикова, 1970:595.
Изменчивый вид. Варьируют форма в размеры панциря, ноги, передних и задних шипов, рисунок фасеток, структура и др. С учетом этиx вариаций в настоящее время у P. quadricornis различают следующие вариететы.
Hexagona, Wulfert (1956), с шестигранными фасетками, крупные формы (общая длина 306 мк).
Congolense, Оуе (1926), с шаровидной формой панциря,передние с изгибом вовнутрь, задние (короткие, массивные) с изгибом наруку. Длина задних шипов 15-20 мк.
Ellipticus, Wulfert (1964), с эллиптической формой панциря короткими задними шипами (10 мк).
Intermedius, Sudzuki (1964), с пяти-, шестигранными фасeтками.
Для типичной формы характерен округлый панцирь, по краям обычно зубчатый. На переднем спинном крае два массивных тупых шипа, обычно дивергирующих, загнутых вершинами на брюшную сторону.
Передний брюшной край вогнутый. Сзади панцирь с двумя одинаковой длины параллельными шипами. Нога З-членистая, пальцы узкие и короткие. Скульптура панциря крупнозернистая, иногда с многогранными фасетками.
Космополит, распространен среди прибрежной водной растительности пресных и солоноватоводных водоемов, реже — в открытых частях водоемов. По-видимому, эвритермичен, переносит значительное осолонение воды. Требователен к повышенному содержанию органических веществ в водоеме. Никогда не достигает массового развития.
В СССР встречается повсеместно, в частности в Аральском море (Мейснер, 1906; Карзинкин, 1924). В Молдавии населяет пруды, малые водохранилища, Ягорлыкскую эаводь Дубоссарского водохранилища, Кучурганский лиман, оз. Кагул и др.

Platyias quadriсornis quadriсornis (Еhrenberg, 1832)
Еhrenberg, 1832:143; Набережный, 1979:64; Кутикова, 1970:595; Набережный, Ирмашева, 1961:33.
Основными признаками, отличающими вид от типичной формы, являются длина задних шипов (они короче длины панциря без придатков более чем на одну десятую), а также расстояние между задними шипами, которое шире, чем между передними (рис.75). Длина панциря 219, ширина 249 мк, длина передних шипов 48-52, задних 32-56 мк.
Распространение и экологические особенности примерно аналогичны таковым типичной формы.
ris65
Рис. 75. Коловратки рода Platyias: a — Platyias quadriсornis quadriсornis (Ehrb.), вид со спины (Кутикова, 1970); б — Platyis quadricornis brevispinus (Dad.), вид со спины (Фадеев, 1926); В — Рlatyias patulus patulus (Mull.), вид со спины (Вульферт, 1965)

Platyis quadricornis brevispinus (Daday, 1905).
Daday, 1905:118 (Noteus quadricornis brevispinus); Кутикова, 1970:595.
Отличается от типичной формы небольшими размерами задних шипов, длина которых менее одной десятой длины панциря без придатков. Расстояние между задними и передними шипами почти одинаковое (см.рис.75). Длина панциря 150-190, ширина 110-160 мк, длина задних шипов 12-15 мк.
В Молдавии встречается наряду с типичной формой в Дубоссарском водохранилище, оз. Кагул.

Рlatyias patulus patulus (Mülller, 1786)
Müller, 1786:361 (Brachionus); Набережный, 1957:27 (militaris); 964:129; 1979:64; Гримальский, 1968:16; Набережный, Ротарь, 1965:46; Набережный, Кривцова, Ротарь, 1966:39; Кутикова, 1970:598.
Характеризуется вооружением переднего края панциря 10 шипами различной длины. Шесть из них расположены на спинной пластинке и четыре — на брюшной. Срединные спинные шипы длиннее, а срединные брюшные — короче остальных. Задний край панциря равен или незначительно шире переднего. Задние боковые шипы прямые, одинаковой длины, почти параллельные (см.рис.75). Они длиннее шипов, расположенных у отверстия для ноги.
Самец вида впервые был отмечен Н. В. Воронковым (1913).
Длина панциря 165-265, ширина 109-170; длина спинных шипов: сш — 38-56, пш — 27-38, бш — 29-44; длина задних шипов: I — 24-28, II — 4-25, III — 19-70, IУ — 17-82 мк (слева направо со спинной стороны).
Обитает в свежезалитых стоячих водоемах, среди прибрежной растительности, реже в прудах и реках. Встречается в единичных экземплярах. Обнаружен при рН 5,8 (Оуе, 1950). По-видимому, звритермный. Космополит. В Молдавии встречается в Кучурганском лимане, оз. Кагул, р. Прут и пойменных озерах.

Platyis patulus leopoldi (Оуе, 1926).
Оуе, 1926:52 (Noteus militaris Leopoldi); Кутикова, 1970:598.
Отличается от предыдущего вариетета тем, что задний край панциря заметно шире переднего, задние боковые шипы неравные по длине с загнутыми внутрь концами, шипы у отверстия для ноги длиннее задних боковых шипов панциря (рис.76). Длина панциря 164-168, ширина 146-160 мк, длина задних шипов: левого 36, правого 62 мк, длина шипов у отверстия для ноги: левого 16, правого 72 мк.
В Молдавии отмечен единично в оз. Кагул летом среди прибрежной растительности.
ris76
Рис. 76. Коловратки родов Platyias, Keratella: a — Platyis patulus leopoldi (Oye), вид с брюшной стороны (оригинал); б — Keratella сoсhlearis сoсhlearis (Gosse), вид со спины (Кутикова, 1970); в — Keratella сoсhlearis tecta (Gosse), вид со спины (Кутикова, 1970); г — Keratella сoсhlearis macracantha (Laut.), вид сбоку (Кутикова, 1970); д — Keratella irregularis irregularis (Laut.), вид со спины (Кутикова, 1970); е — Keratella cochlearis robusta (Laut.), вид сбоку (Кутикова, 1970), ж — Keratella сoсhlearis hispida (Laut.), вид со спины (Кутикова, 1970)

Platyias patulus balatoniсus Varga, 1944/1945:56.
Varga, 1944/1946:56.
L. Rudescu (I960) обнаруживал его в ряде мест, граничащих с Молдавией (озера дельты Дуная, р. Серет и др.), что дает ocнoвание полагать о возможном его нахождении на территории республики.
Отличается от типичной формы асимметричностью панциря, укороченными задними шипами и длинными срединными спинными шипами на переднем крае. Длина панциря 160-220, ширина 110-160 мк, длина средних передних спинных шипов 40-60, задних 15-26 мк.
Встречается совместно с типичной формой. Кроме Венгрии (оз. Балатон) и Румынии сведения о его нахождении отсутствуют.

© 1984. Авторские права на статью принадлежат А.И.Набережному, монография «Коловратки водоемов Молдавии» (Ин-т зоологии и физиологии АН МССР)
Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

Ноябрь 10, 2009 Posted by | Rotatoria | , , , , , , | Оставьте комментарий